Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Flower Energy die voortvloeien uit onlinebestellingen die via internet zijn geplaatst, in dit geval de website Mamboya.com (ook Mamboya.nl en floweressences.de).

* Afwijkende en/of aanvullende afspraken dienen uitdrukkelijk goedgekeurd te worden door Flower Energy en moeten schriftelijk worden vastgelegd; dit geldt ook indien van deze vereiste schriftelijke vorm wordt afgezien.

* Flower Energy zal indien mogelijk de overeengekomen of aangegeven levertermijnen exact nakomen. Indien de levertermijnen met meer dan zes weken worden overschreden, dan heeft de klant het recht een uiterste termijn te stellen, met de opmerking dat hij, indien deze termijn is verstreken, zal weigeren het voorwerp van aankoop in ontvangst te nemen. Deze uiterste termijn dient minimaal één maand te bedragen. Indien er vervolgens ten aanzien van een nieuwe leveringsdatum geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan de klant, als de uiterste termijn is verstreken, door middel van een schriftelijke mededeling de overeenkomst beëindigen. Indien de koper in het geval van een vertraging in de levering of als het voor Flower Energy onmogelijk is de bestelling te leveren, schadevergoeding verlangt op grond van het niet-nakomen van de overeenkomst, dan is deze vergoeding in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot maximaal 5% van de aankoopprijs en omvat uitsluitend een vergoeding voor directe schade, dus met name geen vergoeding voor winstderving of een andere vorm van directe schade. Verdere aanspraken van de klant – met name aanspraken op grond van de levering – zijn uitgesloten.

* Het risico gaat over op de klant zodra de artikelen zijn overgedragen aan het vervoersbedrijf en het magazijn hebben verlaten. Dit geldt ook indien Flower Energy de transportkosten op zich heeft genomen. De klant dient klachten in verband met transportschade onmiddellijk en binnen de daarvoor gestelde termijnen in te dienen bij het vervoersbedrijf.
Bij zendingen door de klant aan Flower Energy draagt de klant zelf elk risico, met name het transportrisico, totdat de artikelen zijn aangekomen bij Flower Energy in Roggel, Nederland.

* Facturen van Flower Energy dienen onmiddellijk en zonder aftrek te worden voldaan. Vanaf de 30ste dag na factuurdatum heeft Flower Energy het recht om, zonder voorafgaande aanmaning, achterstalligheidsrente ter hoogte van 3% bovenop de dan geldende basisrentevoet, die overeenkomt met de officiële rentetarieven, te verlangen, tenzij Flower Energy hogere achterstalligheidsrente verlangt of de koper kan aantonen dat de kosten voor Flower Energy lager uitvallen.   Checks worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd.
Eventuele kosten komen voor rekening van de klant. Verrekening is uitsluitend toegestaan indien de vorderingen onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld zijn. De klant kan uitsluitend gebruikmaken van het retentierecht indien dit recht op dezelfde overeenkomst is gebaseerd.

* Klachten in verband met de omvang van de levering, gebreken, een onjuiste levering en afwijkingen in de hoeveelheid dienen, indien deze door middel van een controle, die redelijkerwijs van de klant verwacht kan worden, bevestigd kan worden, onmiddellijk, uiterlijk echter binnen een week na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden.     De door Flower Energy gestelde garantietermijn bedraagt zes maanden na ontvangst van de artikelen. Bij gegronde klachten zal Flower Energy de ontbrekende artikelen alsnog leveren en verder, onder voorbehoud van het recht om de klachten niet in behandeling te nemen, naar eigen keuze de artikelen omruilen, terugnemen of de klant korting bieden.
Indien blijkt dat in het geval dat de artikelen worden vervangen ook de tweede vervangende levering gebreken blijkt te vertonen, dan kan de koper aanspraak maken op koopvernietiging of prijsreductie. Het omruilen van individueel voor de klant samengestelde combinaties van bloesemessences is echter over het algemeen uitgesloten.

* Bloesemessences zijn fragiele, fijne dragers van de vibraties van planten en bloemen, waarvan de werking belemmerd kan worden door de gebruiker. Omdat dit niet 100% te bewijzen is, zijn bloesemessences in principe uitgesloten van omruilen. Dit geldt niet voor andere producten, zoals boeken, bloesemkaarten, geluidsdragers etc.
Elke verdere garantie is uitgesloten; Flower Energy biedt in elk geval geen garantie voor de werkzaamheid van de essences.  Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het bij bloesemessences niet om geneesmiddelen gaat waarvan de werkzaamheid is aangetoond.  De individuele gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij de essences toepast. Het gebruik van de essences mag bij ziekte in geen geval het bezoek aan een arts vervangen. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid berust bij de gebruiker zelf.

* Het voorwerp van aankoop blijft het eigendom van Flower Energy totdat de vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zijn voldaan. Het recht van eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht bij alle vorderingen van Flower Energy die in verband met het voorwerp van aankoop, bijv. vanwege reparaties en overige diensten, achteraf tegenover de koper ontstaan. Zolang het recht van eigendomsvoorbehoud van kracht is, heeft de koper het recht het voorwerp van aankoop in bezit te hebben en conform de overeenkomst te gebruiken, voor zover hij zijn verplichtingen die voortvloeien uit het recht van eigendomsvoorbehoud en zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tijdig nakomt. De klant is verplicht Flower Energy alle informatie te verschaffen die in verband met een gerechtelijke vervolging, voortvloeiende uit het overeengekomen recht van eigendomsvoorbehoud, noodzakelijk is.

* Flower Energy heeft het recht de in het kader van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens van de klant te verzamelen, op te slaan en te verwerken.

* De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden is niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die vanuit commercieel oogpunt de ongeldige bepaling het meest benadert. De plaats van handeling en de plaats waar de rechtbank is gevestigd die bevoegd is om uitspraak te doen bij geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten die met inbegrip van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is Roggel, Nederland.